• Odbiór świadectw egzaminu dojrzałości

   •  

    Szanowni Państwo,

    w związku z otrzymanymi informacjami dotyczącymi wzywania przed powiatowe komisje lekarskie określonych osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2023 r.  w dniach, kiedy uczestniczą one w egzaminach maturalnych, informuję iż istnieje możliwość zmiany wyznaczonego terminu stawiennictwa (poprzez kontakt z organem wzywającym), jeżeli koliduje z terminem matur lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających to stawiennictwo.

     

    EGZAMIN MATURALNY TO WAŻNA PRZYCZYNA Z POWODU KTÓREJ MOŻNA SIĘ NIE STAWIĆ PRZED POWIATOWĄ LEKARSKĄ!!!

    Osoba wzywana znając harmonogram swoich egzaminów może zaproponować organowi wzywającemu nowy termin stawienia się przed komisją.

     

    Podstawą takiego działania jest § 6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.02.2023 w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440):

    „Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.”

     

     

    Bardzo proszę o niezwłoczne doprowadzenie tej informacji do maturzystów Państwa placówek oświatowych.

     

    Z upoważnienia

    Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji

     

    Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji

    mjr Konrad RADZIK